Domov / Tlačové správy

26. Marec 2020

Swiss Life má silnú solventnosť

1280x720_sl-grey120

Zürich, dňa 24. marca 2020

-        Kapitalizácia skupiny zostáva silná aj po otrasoch na finančných trhoch: hodnota ukazovateľa SST v súčasnosti dosahuje okolo 175%, a teda sa nachádza v hornej tretine želaného rozpätia od 140 do 190%.

-        Rovnako ako všetky ostatné významné kótované banky a poisťovne vo Švajčiarsku pozastaví skupina Swiss Life svoj program spätného odkupu akcií a aktuálne spätne neodkupuje žiadne ďalšie akcie.

-        Ako už bolo oznámené, predstavenstvo navrhuje výročnému valnému zhromaždeniu dividendu za účtovné obdobie roku 2019 vo výške 20,00 CHF na akciu. Výročné valné zhromaždenie sa uskutoční bez účasti akcionárov dňa 28. apríla 2020 podľa plánu.

Solventnosť skupiny Swiss Life zostáva silná aj napriek posledným otrasom na finančných trhoch. Swiss Life ako skupina podlieha prísne kalibrovanému švajčiarskemu testu solventnosti (Swiss Solvency Test, skr. SST). K 1. januáru 2020 odhadovala skupina Swiss Life hodnotu svojho ukazovateľa SST mierne nad 200% (v predchádzajúcom roku: 185%). Súčasná hodnota ukazovateľa SST je približne 175%, a teda sa nachádza v hornej tretine cieľového rozpätia 140 až 190%.

Skupina Swiss Life riadi riziká finančného trhu prostredníctvom svojich procesov nepretržitého riadenia aktív a pasív. Skupina Swiss Life má dobre diverzifikované investičné portfólio s vysokou bonitou. Akciové portfólio je zaistené, čistý podiel akcií na aktívach k 31. decembru 2019 dosiahol 4,1% a od tej doby sa znížil na polovicu na približne 2%.

Pokiaľ ide o poistené riziká, skupina Swiss Life má vyvážené portfólio rizík úmrtnosti a dlhovekosti. Výsledné riziká pre skupinu Swiss Life sú preto zvládnuteľné. Hlavné dôsledky pre skupinu Swiss Life vyplývajú z dopadov spôsobených otrasmi na finančných trhoch.

Generálny riaditeľ skupiny Swiss Life Patrick Frost hovorí: „Vďaka podpore vo forme nášho disciplinovaného riadenia aktív a pasív zostáva naša solventnosť silná aj po posledných otrasoch na kapitálovom trhu. Rovnako ako všetky ostatné významné kótované banky a poisťovne vo Švajčiarsku pozastavíme náš program spätného odkupu akcií a aktuálne nebudeme spätne odkupovať žiadne ďalšie akcie."

Výročné valné zhromaždenie sa uskutoční bez účasti akcionárov dňa 28. apríla 2020 podľa plánu. Ako už bolo oznámené, predstavenstvo navrhuje výročnému valnému zhromaždeniu dividendu za účtovné obdobie roku 2019 vo výške 20,00 CHF na akciu.

Informácie

Mediálny odbor

Telefón +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

Odbor vzťahov s investormi

Telefón +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife.com

Sledujte nás na Twitteri

@swisslife_group

Ďalšie informácie

Všetky naše tlačové správy, resp. výstupy pre médiá sú dostupné na adrese  swisslife.com/mediareleases.

Swiss Life

Skupina Swiss Life je jedným z popredných poskytovateľov komplexných životných, dôchodkových a finančných riešení v Európe. Skupina Swiss Life na svojich hlavných trhoch vo Švajčiarsku, Francúzsku a Nemecku ponúka fyzickým aj právnickým osobám komplexné a individuálne poradenstvo a širokú škálu vlastných a partnerských produktov prostredníctvom svojich obchodníkov a distribučných partnerov, ako sú sprostredkovatelia a banky.

Poradcovia spoločností Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum a Chase de Vere vyberajú klientom vhodné produkty z trhu podľa prístupu Best Select. Spoločnosť Swiss Life Asset Managers ponúka inštitucionálnym a drobným investorom prístup k riešeniam pre správu investícií a aktív. Skupina Swiss Life poskytuje nadnárodným spoločnostiam riešenia pre zamestnanecké benefity a bonitným fyzickým osobám štruktúrované produkty životného a dôchodkového zabezpečenia.

Spoločnosť Swiss Life Holding Ltd, so sídlom v Zürichu, bola založená v roku 1857 pod názvom Schweizerische Rentenanstalt. Akcie spoločnosti Swiss Life Holding Ltd sú kótované na burze SIX Swiss Exchange (SLHN). Dcérske spoločnosti Livit, Corpus Sireo, Beos, Mayfair Capital a Fontavis taktiež patria do skupiny Swiss Life Group. Skupina zamestnáva okolo 9 300 zamestnancov a má k dispozícii distribučnú sieť asi 14 000 poradcov.

Video o skupine Swiss Life

Upozornenie k výhľadovým informáciám
Táto publikácia obsahuje konkrétne výhľadové vyhlásenia, napr. vyhlásenia obsahujúce výrazy ako „myslíme si“, „predpokladáme“, „očakávame“, resp. podobné výrazy. Takéto výhľadové vyhlásenia sú zo svojej podstaty vystavené známym a neznámym rizikám, neistotám a iným významným faktorom. Môže to viesť k podstatným rozdielom medzi skutočnými výsledkami, vývojom a očakávaniami skupiny Swiss Life a tými, ktoré sú výslovne alebo implicitne uvedené v týchto výhľadových vyhláseniach. Vzhľadom na tieto neistoty upozorňujeme čitateľa na to, že tieto vyhlásenia sú iba projekciami a nemali by sa preceňovať. Skupina Swiss Life ani jej členovia predstavenstva, výkonní riaditelia, manažéri, zamestnanci ani externí poradcovia ani žiadna iná osoba spojená so skupinou Swiss Life ani s akýmkoľvek iným vzťahom k spoločnosti nedáva žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenie ani záruku, pokiaľ ide o správnosť či úplnosť informácií uvedených v tejto publikácii. Skupina Swiss Life a vyššie uvedené osoby nie sú za žiadnych okolností zodpovedné za žiadnu priamu ani nepriamu stratu vyplývajúcu z použitia týchto informácií. Skupina Swiss Life sa ďalej nezaväzuje verejne aktualizovať ani meniť žiadne z týchto výhľadových vyhlásení ani ich upravovať tak, aby odrážali nové informácie, budúce udalosti, vývoj alebo čokoľvek podobné.

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta