Chcem poradiť

SME odborníci na financie. Poradíme Vám vo všetkom, čo potrebujete vedieť,
aby ste ušetrili a zvýšili kvalitu Vášho života.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Fincentrum a.s. so sídlom Mlynské nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 4102/B (ďalej ako „FINCENTRUM“) ako prevádzkovateľ týmto oznamuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva osobné údaje potenciálnych záujemcov o poskytovanie sprostredkovateľských služieb uvedené v tomto formulári (ďalej len „osobné údaje“) za účelom poskytovania sprostredkovateľských služieb na finančnom trhu FINCENTROM.

Vyplnením formulára beriem na vedomie, že:

 • osobné údaje budú uchovávané a spracúvané FINCENTROM minimálne po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania,
 • osobné údaje budú spracúvané podriadenými finančnými agentami FINCENTRA, prostredníctvom ktorých FINCENTRUM vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a spoločnosťami, ktoré patria do holdingu FINCENTRUM,
 • mám právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať najmä:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona,
  • presné informácie o zdroji, z ktorého FINCENTRUM získal osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
  • ak zistím alebo sa domnievam, že sa vykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, požiadať o vysvetlenie alebo aby sa odstránil takto vzniknutý stav (môže najmä ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).